Elementy kulturowe

Podobnie jest ze strojami, z modami, motywami zdobniczymi. Co więcej, wówczas nawet, gdy w grę wchodzą nie oderwane elementy, ale cale elementów tych grupy, gdy następuje głęboka przemiana w całej dziedzinie kultury, nie zawsze mamy do czynienia z przemianą w składzie etnicznym. Przewrót japoński roku 1868, ruina władzy Shogunów [131, zmiany ustrojowe, świadome skierowanie rozwoju politycznego, gospodarczego, w ogóle społecznego na tory zbliżające Państwo Wschodzącego Słońca do wzorów europejsko-amerykańskich, wprowadziły wprawdzie do kraju pewną ilość Europejczyków i Amerykanów Północnych – ajentów, kupców, instruktorów. Ale ilość bardzo ograniczoną, tym mniej zdolną wpłynąć w sposób dostrzegalny na skład etniczny ludności, że większa część owych obcokrajowców przebywała w Japonii czas dość krótki i nie skrzyżowała się z tubylcami. Mimo to w dzisiejszej kulturze japońskiej elementy cywilizacji europejsko-amerykańskiej nie mają postaci oderwanych okruchów, ale stanowią cale wielkie zespoły, działające skutecznie w kierunku upodobnienia całej kultury kraju do typu obcego, mimo późniejszego nawrotu do tradycji sprzed ery Meiji. Czynnikiem zmiany była tu nie domieszka obcego etnicznie elementu ludzkiego, ale przejęte z zewnątrz cale systemy ideologiczne przyśpieszające głęboki przewrót społeczno-gospodarczy. Był nim kapitał, naprzód obcy, później rodzimy, mający swe źródło przede wszystkim w zyskach handlowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>