Idea papieska

Wszelako jedność to nieorganiczna. Utrzymuje się jednakowością nauki, ale wobec braku obwarowania ustrojowego nauce tej grozi, że pójdzie w kierunkach rozbieżnych. Opiera się wszak ona nie tylko na literze Pisma, ale także na tradycji, a tradycja ta może łatwo ustalić się różnie w różnych Kościołach krajowych. Jest to tym groźniejsze, że ani ustrój ich, ani obyczaj nie są jednakowe. W dawnych prowincjach rzymskich kontynentalnych ustrój ten ma swój fundament w podziale na parafie, diecezje i archidiecezje, z odpowiadającą mu hierarchią proboszczy, biskupów i arcybiskupów. Ale w krajach celtyckich – w Irlandii, Szkocji, Walii, w dzisiejszej Bretanii – zasada ustrojowa jest inna. Jednostką jest tam nie obszar, a szczep. Zwierzchnikiem administracyjnym nie jest biskup, a przełożony klasztoru, opat, którego jednym :z podwładnych mnichów jest biskup, mimo iż święcenia nadają mu moc duchowną najwyższą. Co więcej, w każdym Kościele krajowym zakorzeniły się z dawna szczegóły obyczaju odmienne: w Mediolanie i w Galii liturgia mszy jest inna nieco niż w Rzymie: w Irlandii i Walii inaczej obliczana jest Wielkanoc. Wreszcie synody krajowe i prowincjonalne uchwalają coraz to nowe kanony tyczące się dyscypliny duchownej, pokuty za grzechy, kwalifikacji wymaganych od duchowieństwa różnych stopni, przy czym nie zawsze liczą się z tym, co praktykuje się w sąsiedztwie. Powstają stąd rozdźwięki nieraz poważne, tym bardziej że zaogniają je przeciwieństwa plemienne. Duchowni celtyccy nie chcą utrzymywać żadnych stosunków z duchowieństwem anglosaskim. Oskarżają je o odstępstwo od prawowierności, a niechęć wzajemna dochodzi do tego, iż nie można Celtów nakłonić, by zamieszkali pod jednym dachem z przeciwnikami i by dzielili się z nimi posiłkiem. Duchowieństwo bretońskie nie chce poddać się władzy arcybiskupa turońskiego. W dawnych zaś prowincjach rzymskich naddunajskich kler tak dalece uległ wpływom barbarzyńskim, że wpadł nieświadomie w pół- pogaństwo. Poddanie całego chrześcijaństwa jednolitemu kierunkowi, zdobycie posłuchu dla wyróżnicowanej zeń władzy jednej i powszechnej – jest przeto 6prawą palącą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>