Papież jako wcielenie zasady jedności

Świadome swego pierwszeństwa i świadomością tą silne, podejmuje papiestwo, od Grzegorza Wielkiego począwszy, usiłowania w celu zorganizowania chrześcijaństwa pod swoim kierunkiem. Usiłowania te idą jednocześnie w dwu kierunkach. W stosunku do starych, zorganizowanych już od dawna i ożywionych własnymi tradycjami Kościołów krajowych papieże usiłują zachować i pomnożyć swe prerogatywy, starają się uznane powszechnie pierwszeństwo wyzyskać tak, by we wszystkich zagadnieniach obrzędowych, w sprawach nauki zachować dla siebie rolę instancji rozstrzygającej, przy czym za wzór podawana jest zawsze ta postać obrzędu i formuła nauki, która ustalona została w Rzymie. Przy tych wysiłkach unifikacyjnych wielce pomocnymi okazują się zakony, dzięki staraniom papieży zreformowane na jedną wreszcie modłę na podstawie reguły świętego Benedykta. Główną jednak dźwignią podnoszącą nie tylko urok moralny papiestwa, ale także jego władzę rzeczywistą, staje się podjęta przezeń gorączkowa działalność misyjna. Wprost z Rzymu albo z jego pomocą i poparciem wysyłani misjonarze zdobywają dla wiary Chrystusowej całe wielkie ludy: św. Augustyn – Anglosasów, św. Bonifacy – Niemców. W ten sposób zostały utworzone Kościoły nowe, od rzymskiego bezpośrednio się wywodzące i w papieżu uznające nie tylko pierwszego z biskupów świata, ale bezspornego przełożonego. Dzięki wszystkim tym wysiłkom autorytet Stolicy Piotrowej wyrasta wysoko i chociaż wykonywanie jej prawa rządzenia zwierzchniego chrześcijaństwem napotyka nieraz na opór, sama zasada tego prawa uzyskuje uznanie wszędzie.

W rozdartym i skłóconym świecie zachodnim papież ukazuje się jako wcielenie zasady jedności, jako władca tym czcigodniejszy, że czysto duchowy. Wzmocnienia jego władzy pragnie wszystko, co tęskni do pokoju i do panowania prawa. A tęsknota ta jest zbyt powszechna, by z potęgą jej liczyć się nie byli zmuszeni ci nawet, którzy panowanie swe opierają na przemocy fizycznej. Im ta przemoc bardziej daje się ludności we znaki, tym bardziej nadzieje ogółu skupiają się wokoło papieża, zbawcy i obrońcy wszystkich uciśnionych, niezależnego od władzy politycznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>