Prawo człowieka i obywatela cz. III

W tein sposób z chwilą, gdy błędy monarchii francuskiej i jej marnotrawstwo doprowadziły ją do tego, iż w r. 1789 zmuszona została wezwać przedstawicieli stanów do pomocy i rady, stan trzeci, tj. przedstawiciele ogółu nieszlacheckiego i nie należący do kleru, mieli gotowy program działania. Przede wszystkim, w myśl zasady, iż wolę zbiorową społeczeństwa wyrażać mogą tylko wybrani przez wszystkich, a nie przez ograniczone klasy, ogłosili się Zgromadzeniem Narodowym i władzą najwyższą. I potęga prądu ideowego, który przedstawiali, była tak wielka, że poparł ich cały ogół, częściowo nawet wojsko, i że król oraz stany inne zmuszeni byli ukorzyć się. Rozpoczęła -się wielka Rewolucja Francuska, która przynieść miała ludzkości nowe objawienie – objawienie demokracji i wolności.

Objawienie to zawarła ona, zanim jeszcze przewrót w kierunku republikańskim został całkowicie dokonany, w uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w r. 1789 Deklaracji praw człowieka i obywatela. Są to jasno i dobitnie sformułowane -z-asady obowiązujące dla wszelkiego ustroju politycznego zgodnego z naturą i godnością człowieczeństwa. Nie będziemy ich tu powtarzali. Deklaracja praw człowieka i obywatela tłumaczona jest na wszystkie języki i idee w niej wypowiedziane stały się dziś -dobrem powszechnym. Znają je nawet ci, którzy o uchwaleniu jej nie wiedzą. A więc, że prawo jest jedno dla wszystkich, że nikt nie może być w prawach -swych obywatelskich ograniczony z powodu przekonań politycznych, społecznych, czy !religijnych, że wolność słowa, czynienia, posiadania, poruszania się jest prawem przyrodzonym i ograniczona jest tylko taką samą wolnością innych, że źródłem wszelkiej władzy i wszelkiego prawa jest ogół obywateli. Ale to właśnie, że dziś idee te stały się dobrem pospolitym, świadczy o doniosłości czynu dokonanego przez francuskie Zgromadzenie Narodowe w r. 1789. Czyn ten oznacza zakończenie przebiegu trwającego wieków z górą czternaście, w ciągu których ludzkość dojrzała do uświadomienia sobie własnego człowieczeństwa. Od prawa Boga, poprzez prawo stanu, prawo jednostki i prawo królów doszła do sformułowania prawa człowieka i obywatela oraz prawa narodu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>