Przeludnienie wsi polskiej

Przecież w Polsce – według danych spisu z 1931 r. – tylko 27,2% ludności zamieszkuje miasta, a tylko 20,4% miasta liczące powyżej 10 000 dusz, jeśli zaś chodzi o źródło utrzymania ludności, to według danych iz roku 1921, skorygowanych danymi z 1926 r. – 63,8% ogółu ludności żyje z rolnictwa, leśnictwa i rybactwa, a 72,3% ludności zawodowo czynnej pracuje w nich: pod tym względem Polska ustępuje w kapitalistycznej Europie tylko Bułgarii, w której odnośne cyfry wynoszą 74,6%. Nawet w takich krajach, jak Estonia i Węgry, jest pod tym względem lepiej: odnośne liczby wynoszą 58,8% i 55,8%. W wysoce zaś uprzemysłowionych i zurbanizowanych krajach Europy zachodniej liczba osób, żyjących z rolnictwa i zawodów pokrewnych albo rolniczo, leśniczo i rybacko czynnych – wynosi mniejszość ludności, niekiedy mniejszość znikomą: w Czechosłowacji jest 39,3% żyjących z rolnictwa i 36,1% czynnie w rolnictwie, leśnictwie itd. pracujących: w Niemczech 23% i 27,3%: w Belgii 18,5%, w Anglii 6,5% zawodowo czynnych. Polskiemu chłopu brak jest nie tylko kapitału dla podniesienia wydajności gospodarstwa, ale w wyższym jeszcze stopniu brak jest mu rynku w postaci ludności miejskiej i ujścia dla zbyt na wsi licznych synów i córek.

Emigracja zagraniczna w niewielkim tylko stopniu i w pewnym tylko okresie – przed wojną i przed obecnym kryzysem – była w stanie złagodzić przeludnienie wsi polskiej. Przed wojną emigrował chłop licznie, zwłaszcza z okolic pozbawionych przemysłu. Charakterystycznym jest, że gdy w roku 1912 z ówczesnej gubernii piotrkowskiej, obejmującej Zagłębie węglowe, Częstochowę i okręg przemysłowy łódzki, zarejestrowana emigracja stała wynosiła 2 osoby na 10 000, to w czysto rolniczych guberniach wynosiła: w łomżyńskiej – 36, w suwalskiej – 57, w płockiej 64 osoby na 10 000 ludności. Emigracja rzeczywista, obejmująca nie tylko te osoby, które wyjechały legalnie, ale także te, które wydostały się z kraju przez tzw. „zieloną granicę“, wynosiła niewątpliwie

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>