Wyzwolenie myśli religijnej

Jednakże i te ramy pękają. Ruch wyzwoleńczy, wywołany wielkimi zmianami, które podczas wojen krzyżowych nastąpiły, doprowadzić musiał do podważenia wszelkiego w ogóle autorytetu opartego na tradycji oraz do rozbudzenia w jednostce jako takiej pragnienia udziału bezpośredniego w życiu ogółu, do czerpania nieograniczonego ze źródeł zdolnych dać jej moc wywyższenia się ponad siebie samą.

Dążenie to do wyzwolenia jednostki objawia się naprzód w postaci demokratycznego indywidualizmu religijnego. Już w ciągu wieku XII szerzyć się poczynają liczne bardzo zrzeszenia, których cechą wspólną jest poszukiwanie dla nabożności swych członków form poza tradycyjnie ustalonymi. Na ogół są one dla Kościoła urzędowego usposobione niechętnie, często nawet wrogo. Zarzucają mu, że oddal się na usługi możnym tego świata, że sam tak duchem świeckim przeniknął, iż raczej świątynią szatana niż Chrystusa winien być nazwany. Niektóre z tych zrzeszeń odrzucają nawet wręcz niektóre dogmaty, niektóre sakramenty. Są sektami heretyckimi. Większość nie posuwa się tak daleko. Wszystkie jednak uznają ubóstwo 1 czystość obyczajów za cnoty podstawowe, bez których osiągnięcie zbawienia jest niemożliwe, a że w hierarchii kościelnej panoszy się chciwość i rozpusta, używają adeptów swoich do możliwego trzymania się z dala od tej hierarchii, która tylko złym zarazić ich może. Boga winien szukać każdy w swym sercu i w rozpamiętywaniu przykładu Chrystusa, w przeniknięciu się Jego miłością. Ewangelię czytać winien każdy. Czytanie to więcej do zbawienia mu dopomoże niż słuchanie kazań plebana, który bardziej myśli o dochodach ze swego probostwa niż o Bogu. Czyż pleban nie pobiera opłat za sakramenty? Chrystus ich nie pobierał. On, który panem jest świata, chciał być ubogim, zbawił zaś świat przez miłość bezgraniczną. Kto Go przeto chce naśladować, winien odwrócić się od świata i od zeświecczonego Kościoła, winien Chrystusa szukać sam, praktykując ubóstwo i miłosnym będąc dla bliźnich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>