Zmiany treści i form układów kulturowych

Co więcej, dlaczegóż zmiany kultury, tj. zmiany treści i form układów jako też struktury każdego z nich, musiały mieć charakter jednorazowy? Przeciwnie, zarówno studium przeszłości, jak badanie porównawcze i opisowe zmuszają nas do wniosku, że zmiany kultury – rozumiejąc zawsze przez kulturę całokształt wytworów społecznych w określonym układzie – że te zmiany dokonywają się samorzutnie, skoro tylko dojrzeją po temu warunki. Kultury powstają, kwitną i umierają. W ciągu ich życia zachodzą w nich przemiany, przy czym przemiany te dokonywają się w kulturach jednego typu w tym samym kierunku, niezależnie od odległości w przestrzeni i w czasie. Są one historyczne w każdej kulturze poszczególnej. Dla wszystkich kultur danego stopnia są pozahisto- ryczne. A więc np. przetworzenie się więzi .społecznej z rodowej na lokalną dokonywa się w tych samych warunkach ogólnych u wszystkich grup, które do tego dojrzały, choćby te przemiany w jednej i drugiej z tych grup oddzielone były od siebie tysiącami lat. Inny przykład: obecne drobne rzeczypospo- lite demokratyczne, oligarchiczne oraz tyranie lokalne – miejskie i wioskowe, rozwijające się w górskiej połaci Maroka południowo-wschodniego – są typem życia zbiorowego, rodzajem i charakterem dokonywających się w nich przewrotów politycznych i społecznych, w wielkim stopniu pod powierzchowną skorupą Islamu, także typem kultury duchowej tak bliskie typu zó eię greckich w zaraniu ich historii, że mogą uchodzić za ich powtórzenie. Niewątpliwie nie ma jednak żadnej więzi genetycznej pomiędzy dzisiejszym górskim osiedlem marokańskim a grecką zol i: z wieku VII i VI przed Chr.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>